Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsmøde

Dato
Tirsdag d. 20. april 2021, kl. 19:00
Sted
Digitalt på Teams

Mødet holdes digitalt grundet Covid-19. Tilhørere bedes kontakte kirkekontoret senest kl. 12 dagen før mødedagen for at modtage et mødelink.

DAGSORDEN:

0.0 Mødeafvikling (O), (B) – 2 min

0.1 Valg af ordstyrer

0.2 Valg af referent

1.0 Mødets lovlighed (B) – 2 min

1.1 Konstatering af datoen for dagsordenens fremsendelse – og medfølgende bilag

2.0 Mødereferater – forslag til beslutning (B) (O) – 5 min

2.1 Forhandlingsreferatet og ekstrakten heraf (beslutningsreferatet) af mødet den 23. marts 2021 er fremsendt til alle medlemmer af rådet den 4. april 2021. (bilag tidligere fremsendt)

Helle Moesgaard Andersen har i dag den 13. april 2021 sendt en mail stilet til formanden og sendt mailen til alle. Mailen indeholdt et forslag til beslutning og kommentarer til det fremsendte forhandlingsreferat. Formandens svar herpå er ligeledes sendt til alle. (bilag)

2.2 Forslaget til beslutning er sålydende: ”Beslutningsreferatet og forhandlingsreferatet godkendes hver for sig”.

Uanset at forslaget er for sent indgivet jf. forretningsordenens §3, stk. 1 indstilles forslaget - der er i overensstemmelse med Rådets praksis- til beslutning og vedtagelse.

2.3 Underskrivelse af referaterne fra de seneste rådsmøder 24.11.2020, 26.11.2020, 17.12.2020, 19.01.2021 og 24.02.2021 afventer fortsat som følge af Covid-19 restriktionerne førstkommende fysiske møde.

3.0 Orientering fra formanden (O) - 5 min

3.1 Inspirationsseminaret er ved en formandsbeslutning i medfør af MBL § 30, stk. 2 blevet aflyst og udsat til efteråret.

4.0 Bygningsudvalget (O) 20 min

4.1 Præstegårdshaven – forundersøgelse (bilag)

4.2 Bygningsgennemgangen den 2. marts 2021

4.3 Div. Bygningsarbejder mv – planlagte eller igangsatte

5.0 Kirkeværgen (O) 5 min

5.1 Orienterer om div. opgaver, som der er indhentet tilbud på og som vil blive iværksat.

6.0 Præsterne orienterer - (O) 30 min

6.1 Bo Chen orienterer med udgangspunkt i kalender og oversigt om alle de planer, der er for resten af året – på tværs af alle udvalg og præsteinitiativer

7.0 Kommunikationsudvalget (O) 5 min

7.1 Orientering om det seneste udvalgsmøde (referat er tidligere fremsendt separat)

8.0 De hidtige, stadigt eksisterende § 20- udvalg (O) 5 min

8.1 Musik og aktivitetsudvalget, Bodil Dichow. Grundet Covid-19, er der stadig ikke iværksat nogen aktiviteter.

8.2 Undervisningsudvalget

9.0 Ad Hoc udvalget /aktivitetsgrupper (O) 20 min

9.1 ”tovholderen” Christina Type Jardorf orienterer om udvalgets arbejde

10.0 Orientering om præstevalget (O) 5 min

10.1 Formanden orienterer om evt. nyt siden orienteringen pr. mail den 12. april. Den mellem de to formænd aftalte tidsplan er tidligere fremsendt separat.

Den i tidsplanen under pkt. 6 reserverede tid til møde, såfremt indstillingen ikke kan færdiggøres fredag den 7. maj i umiddelbar forlængelse af prøveprædiken og samtale, er retteligt mandag den 10. maj kl 17.00 prc.

11.0 Kassereren (O) 5 min

11.1 Anmoder om input til det kommende budget for Bygningsudvalget, kommunikationsudvalget, og de hidtidige §20-udvalg

12.0 Evt. (O) 5 min

Den afsluttende del af mødet foregår af hensyn til evt. personfølsomme oplysninger for lukkede døre

13.0 Lukket møde (O) 30 min

13.1 Bo Chen orienterer om personalesituationen

Mødet forventes afsluttet inden klokken 21.30